Kinderen aan de slag met “motie vreemd aan de orde”

24 August 2020

Kinderen aan de slag met “motie vreemd aan de orde”

Met de Klimaatverbond Groene Voetstappen Week krijgen leerlingen van basisscholen een mooi activerend programma op het gebied van klimaatproblematiek aangeboden. Eén van de concrete handelingsperspectieven is om de weg naar school te voet, met de fiets of het openbaar vervoer af te leggen. Daarom heet dit programma ‘Groene Voetstappen’. Dit jaar is voor groep 7/8 een nieuw element aan het programma toegevoegd: de motie vreemd aan de orde. 

Wat is een motie?

Een motie is een opdracht van de gemeenteraad aan het college van  burgemeester en wethouders om iets uit te voeren. Het grootste deel van de te nemen beslissingen en veranderingen zijn immers helemaal niet door de betrokken leerlingen te nemen. Het zijn de volwassenen die de grootste verantwoordelijkheid dragen voor een veilige en duurzame toekomst van de kinderen. Lokaal vormen het college van B&W en de gemeenteraad de verantwoordelijke besluitvormers. De kinderen gaan daarom een oproep doen, met concrete suggesties, aan die beleidsmakers via de motie vreemd aan de orde. Door een motie te schrijven samen met een wethouder of fractievoorzitter en in te dienen bij het gemeenteraad hebben de leerlingen een actief aandeel in het lokale klimaatbeleid.

Klimaat en democratie

Door aan de slag te gaan met een motie worden de leerlingen direct ook inzicht geboden in hoe besluitvorming en democratie werkt. De motie wordt samengesteld langs de logica waarop moties normaal worden vormgegeven (probleemstelling/argumentatie/aanbevelingen) en nodigt de raadsfracties uit om amendementen, toevoegingen aan de motie/ opdracht, in te dienen. Ze leidt dus tot discussie/gesprek in de raad. Leerlingen mogen zelf geen motie in dienen, dat is aan de partijen in de raad (de raadsfracties). Daarom zullen de leerlingen een raadsfractie vragen om – namens hen – de motie in te dienen. Bij de bepaling van de raadsagenda wordt rekening gehouden met deze motie. Ze wordt behandeld als één van de eerste punten, zodat de leerlingen met hun aanhang op de publieke tribune het gesprek over de motie kunnen volgen. Tijdens de Klimaatverbond Groene Voetstappen week hebben leerlingen gedichten en tekeningen over klimaat en duurzaamheid gemaakt. Vóór de start van de raadsvergadering kan de burgemeester deze kunstwerken in ontvangst nemen, bijvoorbeeld met de toezegging hiermee een tentoonstelling te organiseren.

Binnenkort te downloaden

Binnenkort verschijnt op onze website een document waarin we kort de mogelijke stappen beschrijven om tot een motie van leerlingen van groep 7/8 te komen, deze in te dienen bij de gemeenteraad en te behandelen. Uiteraard wordt dit slechts een leidraad en ben je als leraar van harte uitgenodigd hieraan zelf invulling te geven. 

Groene Voetstappen is een project van Klimaatverbond Nederland.

Contact - Colofon en Disclaimer

© Klimaatverbond Nederland 2020